Sáng thế 2:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;