Sáng Thế Ký 2:10 - Bản dịch Truyền thống
Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn ngả.