Sáng thế 19:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lót ở Xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi, ở trong một hang đá kia.