Sáng thế 19:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ap-ra-ham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va,