Sáng thế 18:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
vì Ap-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước.