Sáng Thế Ký 17:4 - Bản dịch Truyền thống
Nầy, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi; vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc.