Sáng thế 17:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá-bội.