Sáng thế 15:17-21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
17
Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống; kìa có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ,
18
Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Ap-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát,
19
là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít
20
Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im,
21
A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-ê-ga-sít và Giê-bu-sít.