Sáng Thế Ký 10:8-10 - Bản dịch Truyền thống
8
Cúc sanh Nim-rốt, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất.
9
Người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, có tục ngữ rằng: Hệt như Nim-rốt, một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va!
10
Nước người sơ-lập là Ba-bên, Ê-rết, A-cát và Ca-ne ở tại xứ Si-nê -a.