Sáng Thế Ký 10:2 - Bản dịch Truyền thống
Con trai của Gia-phết là Gô-me, Ma-gốc, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-siếc, và Ti-ra.