Sáng thế 10:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
họ Hê-vít, họ A-rê-kít, họ Si-nít,