Sáng Thế Ký 1:2 - Bản dịch Truyền thống
Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.