Sáng Thế Ký 1:1 - Bản dịch Truyền thống
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.