Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhơn từ Ngài; Còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, Tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Thi Thiên 42:8

 

hocthuocloichua block