Tìm kiếm

Bài 5 - Đảm Bảo Được Chúa Hướng Dẫn

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu X vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] 1Giăng 5:11-12

[   ] 1Cô-rinh-tô 10:13

[   ] Giăng 16:24

[   ] 1Giăng 1:9

 

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Châm-ngôn  3:5-6

ĐẢM BẢO ĐƯỢC CHÚA HƯỚNG DẪN

 

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,
chớ nương  cậy nơi sự thông sáng của con;
Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,
thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

Châm Ngôn 3:5-6

 

Bạn có thể có những thắc mắc về tương lai, ưu tư về đời sống mới mà Chúa dành cho Bạn sẽ như thế nào. Tự hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của Bạn là gì? Ngài có thực sự hướng dẫn cuộc đời của Bạn hay không?

Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ hướng dẫn cuộc đời của Bạn một khi Bạn nương cậy nơi Ngài hoàn toàn. Ngài sẽ hướng dẫn Bạn cách tuyệt hảo, bởi vì Ngài biết rõ mọi nhu cầu của Bạn, và với sự khôn ngoan, quyền năng và sự giàu có vô hạn của Ngài, Ngài sẽ ban mọi sự tốt nhất cho cuộc đời của Bạn.

Ngài thật xứng đáng với lòng tin cậy phó thác của Bạn.

 

KHAI TRIỂN CHÂM NGÔN 3:5-6

Ba điều mà Bạn được nhắc nhở phải làm theo là gì?___________________________________________________

Khi những điều kiện trên đã hoàn tất, thì Chúa hứa cho Bạn những điều nào?

 

“TIN CẬY ĐỨC GIÊHÔVA.”

1. Hãy đọc Thi Thiên 32:8. Điều nào Bạn có thể tin cậy là Chúa sẽ làm cho mình?

2. Theo Rô-ma 12:1-2, thì những bước nào cần phải thực hiện để kinh nghiệm được ý muốn của Đức Chúa Trời?    _____________________________________________________________________________________________

Ý muốn của Đức Chúa Trời được mô tả như thế nào?_________________________________________________

3. Trong Giê-rê-mi 17:7, Đức Chúa Trời hứa ban phước hạnh đặc biệt cho những ai?

 

“CHỚ NƯƠNG CẬY NƠI SỰ THÔNG SÁNG CỦA CON;”

4. Đức Chúa Trời phán những lời cảnh cáo nào trong Giê-rê-mi 17:5?

_____________________________________________________________________________________________

5. Hãy đọc Ê-sai 55:8-9, Tại sao chúng ta không nên giới hạn Chúa theo sự hiểu biết của loài người?                        _____________________________________________________________________________________________

6. Đức Chúa Giêxu dựa theo nguyên tắc nào để có những quyết định như đã được mô tả trong Giăng 6:38?             _____________________________________________________________________________________________

 

“PHÀM TRONG CÁC VIỆC LÀM CỦA CON, KHÁ NHẬN BIẾT NGÀI,”

7. Hãy liệt kê ra những “việc làm” nào trong cuộc sống Bạn mà Bạn cần phải “nhận biết” Đức Chúa Trời (thí dụ: chi tiêu tiền bạc, công việc làm, sử dụng thì giờ nhàn rỗi...)___________________________________________________________

Chọn một việc trong danh sách trên và cho biết làm thế nào để Bạn tỏ ra tinh thần “nhận biết” Đức Chúa Trời cách tốt hơn trong lãnh vực nầy?___________________________________________________________________________________

 

“THÌ NGÀI SẼ CHỈ DẪN CÁC NẺO CỦA CON.”

8. Những phương tiện nào đã được Đức Chúa Trời dự bị cho việc tìm biết ý muốn của Ngài?

Theo Thi Thiên 119:105_________________________________________________________________________

Theo 1Cô-rinh-tô 2:12__________________________________________________________________________

9. Hãy xem Gia-cơ 1:5, Bạn cần phải làm gì trong trường hợp lâm vào những hoàn cảnh mà mình không hiểu rõ?    _____________________________________________________________________________________________

Bạn cần phải cầu xin như thế nào? (Gia-cơ 1:6-7)____________________________________________________

10. Theo Hê-bơ-rơ 10:36, thì điều gì đến trước việc “ý muốn” của Đức Chúa Trời được thành tựu?

 

VIẾT THUỘC LÒNG CHÂM NGÔN 3:5-6.

_____________________________________________________________________________________________

 

ỨNG DỤNG CHÂM NGÔN 3:5-6.

Mô tả một trường hợp trong đời Bạn mà trong đó Bạn đang cần tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời?             _____________________________________________________________________________________________

Liệt kê ra những phương cách bày tỏ rằng Bạn tin cậy Chúa trong trường hợp ấy:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________