Tìm kiếm

Bài 3 - Đảm Bảo Được Đắc Thắng

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu X vào chỗ trống sau khi đọc lại cách thông suốt và đầy đủ theo trí nhớ.

[  ] 1Giăng 5:11-12 .                  [  ] Giăng 6:24

 

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: 1Cô-rinh-tô 10:13

ĐẢM BẢO ĐƯỢC ĐẮC THẮNG

 

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có
sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là 
thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ
quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ,
Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có
thể chịu được.”

1Cô-rinh-tô 10:13

 

Một cuộc tấn công khác mà Satan có thể đưa đến cho Bạn sau khi Bạn tin nhận Chúa như thế nầy: Ma quỉ sẽ thì thầm trong tai Bạn rằng, “Ngươi nói rằng ngươi có sự sống thì đúng hoàn toàn, nhưng ngươi là một kẻ yếu đuối, và luôn luôn vẫn chỉ là một con người yếu đuối.”

Ma quỉ sẽ nhắc lại cho Bạn những tội lỗi đã nắm giữ cuộc đời Bạn trong nhiều năm qua. Ma quỉ cũng sẽ chỉ ra những điều lỗi lầm, thất bại sâu kín mà chỉ một mình Bạn biết, và nói rằng, “Ngươi thật yếu đuối, và ngươi không thể nào đứng vững trước cám dỗ này. Ngươi có thể đã đắc thắng những cám dỗ trước, nhưng lần nầy ngươi sẽ thất bại.”

Bạn sẽ trả lời ma quỉ thế nào? Có phải Bạn sẽ thử biện luận cùng nó không? Hay Bạn cố gắng đưa ra những luận cứ của riêng mình? Có phải Bạn sẽ chạy đến với người khác để xem thử họ khuyên Bạn phải làm gì? Hay Bạn sẽ nương dựa vào Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời?

Hiểu biết được Lời Chúa trong 1Cô-rinh-tô 10:13 sẽ giúp Bạn tránh được sự tấn công của ma quỉ.

Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Bạn sự đắc thắng. Sự đắc thắng nầy thuộc về Bạn vì Bạn là con Ngài. Hãy tin cậy Ngài và Bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời thể hiện quyền năng của Ngài trên những việc quá sức loài người. Bạn sẽ được khích lệ khi thấy hàng loạt những tật xấu được phá vỡ bởi quyền năng siêu việt của Ngài.

 

KHAI TRIỂN 1Cô-rinh-tô 10:13

Sự thật về mỗi cám dỗ mà Bạn phải đối diện là gì?____________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ai có thể ban đắc thắng cho Bạn khi Bạn bị cám dỗ?__________________________________________

______________________________________________________________________________________

Có phải Đức Chúa Trời dời hay cất sự cám dỗ đi phải không?____________________________________

______________________________________________________________________________________

Nếu không, thì Ngài thực hiện điều gì cho Bạn?_______________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

“NHỮNG SỰ CÁM DỖ ...
CHẲNG CÓ SỰ NÀO QUÁ SỨC LOÀI NGƯỜI.”

1. Nguyên nhân chính của sự cám dỗ mà thánh Giacơ mô tả trong Gia-cơ 1:13-14 là gì?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

2. Hãy đọc 1Giăng 2:15-16. Ba yếu tố chính của sự cám dỗ là gì?________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Theo lời tuyên bố của thánh Phierơ trong 1Phi-e-rơ 5:8 thì ma quỉ tìm cơ

hội thực hiện điều gì khi nó cám dỗ Bạn?____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Điều nầy có nghĩa gì đối với Bạn?___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Theo 2Tê-sa-lô-ni-ca 3:3 thì Đức Chúa Trời làm điều gì cho Bạn?_________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

“ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ THÀNH TÍN,”

5. Theo Hê-bơ-rơ 4:15, Bạn biết được điều gì về Chúa Giêxu Christ?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

“MỞ ĐÀNG CHO RA KHỎI,”

6. Bạn có thể làm những điều nào để giữ mình khỏi bị cám dỗ đưa dẫn đến sự phạm tội?

Ma-thi-ơ 6:9,Ma-thi-ơ 6:13____________________________________________________________________________

Thi Thiên 119:9,Thi Thiên 119:11__________________________________________________________________________

1Giăng 5:4-5__________________________________________________________________________

Gia-cơ 4:7____________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG 1Cô-rinh-tô 10:13

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

ỨNG DỤNG 1Cô-rinh-tô 10:13

Có sự cám dỗ nào thường xuyên đến với Bạn và đang bao vây Bạn?

____________________________________________________________________________________

Theo Bạn nghĩ, con đường nào Chúa đã mở ra để Bạn thoát khỏi sự cám dỗ đó?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________