Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Rô-ma 5:3-4

 

hocthuocloichua block