Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhơn từ và đức khiêm nhường. 1 Phi-e-rơ 3:8